Buku Putih Mazhab Syiah: Taqiyyah

Taqiyyah  berarti penjagaan. Dikatakan: seseorang  ‘ittaqa syaian’ apabila dia menjadikan sesuatu sebagai penutup yang menjaganya dari bahaya. Taqiyyah  juga didefinisikan sebagai berikut: Sesungguhnya taqiyyah  adalah penjagaan seseorang atas dirinya dengan menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada dalam hatinya.

Taqiyyah  dalam pandangan Syiah merupakan mafhum Qur’ani  yang diambil dari surat Ali Imran ayat 28:

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari wilayah Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri  (tattaqu berasal dari akar kata yang sama dengan  taqiyyah ) dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.”  (QS. Âli ‘Imrân [3]: 28).

Ayat ini dengan tegas membolehkan seseorang ber-taqiyyah  (menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekufuran) demi menjaga dirinya dari gangguan kuffar .

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa taqiyyah  berbeda dengan nifaq . Nifaq  juga merupakan istilah Qur’ani yang bermakna: menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Sementara taqiyyah  adalah sebaliknya menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekufuran demi keamanan atau tujuan baik lainnya.

Pembagian Taqiyyah: Makhafatiyah dan Mudaratiyah

Ulama Syiah membagi taqiyyah  ditinjau dari sisi tujuannya menjadi dua bagian, yaitu Taqiyyah makhafatiyahtaqiyyah  karena takut bahaya dan Taqiyyah mudaratiyahtaqiyyah  yang ditujukan untuk menjaga perasaan orang yang berbeda dengannya, demi terjalinnya hubungan baik antarkeluarga atau umat yang berbeda, untuk menghindarkan fitnah yang dapat meresahkan masyarakat atau demi terealisasinya persatuan umat Islam.

Perlu ditegaskan di sini bahwa taqiyyah merupakan istilah yang digunakan oleh para mufassirmuhaddist , dan fuqaha  dari berbagai kalangan. Taqiyyah  bukan hanya istilah yang digunakan oleh orang Syiah. Bahkan, bisa dikatakan bahwa olehnya taqiyyah  merupakan ijma para ulama Muslim sebagaimana pernyataan ulama besar Ahlus Sunnah.

Ibnu Katsir meyakini ijma’  ulama bahwa taqiyyah  diperbolehkan bagi “al-mukrah ” (orang yang terpaksa).

Ibnu Katsir berkata, “Para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa menyatakan kekufuran, diperbolehkan (menyatakan kekufuran) demi menjaga keselamatan dirinya, sebagaimana juga boleh menolaknya seperti sikap Bilal (r.a.).”

Fakhruddin Arrazi menukil pendapat para ulama tentang  taqiyyah, ketika beliau menafsirkan ayat di surat Ali Imran ayat 28 (kecuali demi menjaga diri mereka), beliau berkata, “Di riwayatkan dari Hasan (Al-Bashri) bahwa beliau berkata, ‘  Taqiyyah diperbolehkan bagi orang-orang mukmin hingga hari kiamat, pendapat ini lebih utama (kuat) karena mencegah bahaya atas diri sedapat mungkin hukumnya wajib.’”

Al-Ghazali berkata, “Sesungguhnya menjaga darah orang Muslim adalah wajib, maka jika ada orang zalim yang bermaksud menumpahkan darah orang Muslim dan ia bersembunyi dari orang yang bermaksud membunuhnya, maka berdusta saat itu adalah wajib.”

Ibnu Qudamah berkata, “Tidak diperbolehkan shalat di belakang seorang ahli bid‘ah dan seorang fasiq di luar shalat Jumat dan hari raya yang mereka berdua melaksanakannya di satu tempat dalam satu kota. Apabila takut (terancam keamanannya) jika meninggalkan shalat di belakangnya, maka saat itu dia diperbolehkan shalat bermakmum di belakangnya (fasiq, ahli bid‘ah) dalam keadaan ber taqiyyah,kemudian dia mengulang shalatnya.”

Al-Qurtubi berkata, “Taqiyyah tidak dihalalkan kecuali dikarenakan takut akan pembunuhan, penyiksaan, gangguan, atau bahaya yang besar. Dan tidak ada pendapat yang dinukil yang berlawanan dengan pendapat ini menurut apa yang kami ketahui, kecuali apa yang diriwayatkan dari Muadz ibn Jabal dari kalangan sahabat dan Mujahid dari kalangan tabi’in.

Dari pernyataan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa olehnya taqiyyah  merupakan sesuatu yang disepakati oleh jumhur ulama Muslimin, bukan hanya di kalangan ulama Syiah. Taqiyyah  lebih erat hubungannya dengan fiqih ketimbang akidah, dengan demikian para fuqaha  memasukkan taqiyyah  dalam Bab Al-Ikrah  (keterpaksaan) dalam kitab-kitab fiqih mereka.

Perlu ditegaskan kembali di sini bahwa taqiyyah  tidak pernah dipersoalkan oleh para ulama dari zaman Sahabat, Tabi’in, Mutaqaddimin, dan Mutaakhirin.

Mereka membolehkan praktik taqiyyah  dan membahasnya dalam berbagai bidang ilmu dengan istilahnya masing masing, seperti:

Pertama, para ulama akhlak dan para filosof membahas taqiyyah  dalam bahasan: apakah tujuan menghalalkan segala cara? Kedua, para fuqaha  dengan judul: Berbagai Tujuan dan Sarana. Ketiga, para ulama ushul  dengan judul: Pertentangan antara yang lebih penting dengan yang penting. Keempat, atau istilah lain yang digunakan dalam membahas praktik taqiyyah .

Dengan demikian, jelaslah bahwa taqiyyah  tidak mengganggu keimanan seseorang menurut kesaksian para ulama yang ditopang oleh dalil-dalil dari ayat Al- Quran dan Sunnah serta dalil-dalil rasional.

[Buku Putih Mazhab Syiah: Menurut Para Ulamanya yang Muktabar. Penerbit Ahlulbait Indonesia, 2012 ]

Catatan: mohon maaf untuk teks Arab dalam uraian di atas kami hilangkan dengan alasan teknis. Bagi yang ingin membaca langsung teks Arab dalam catatan di atas bisa lihat di Forum Ahlul Bait Indonesia  

sumber : misykat

Iklan

Komentar ditutup.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: